Konkurs

KONKURS STOWARZYSZENIA PRODUCENTOW BETONÓW
na najlepszą pracę dyplomową

 

REGULAMIN

 

1.

Konkurs organizowany jest co dwa lata, a jego rozstrzygniecie następuje na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonów.

2.

Nagrody przyznawane są za wyróżniające się prace dyplomowe, opracowane w języku polskim lub angielskim i obronione przez absolwentów Wydziałów Architektury oraz Wydziałów Budownictwa – nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku.

3.

Odrębnie oceniane są prace dyplomowe inżynierskie i rozprawy dyplomowe magisterskie. Odrębnie ocenia się prace absolwentów Wydziałów Architektury oraz Wydziałów Budownictwa.

4.

Do nagrody mogą pretendować prace dyplomowe dotyczące betonu komórkowego lub prefabrykacji betonowej, charakteryzujące się nowoczesnością rozwiązań oraz oryginalnością ujęcia problemu, przyjęte przez promotora i recenzenta z oceną 5 (bardzo dobry), obronione do 10 lipca danego roku lub roku poprzedniego, zgłoszone do Komisji Konkursowej przez Promotora pracy w porozumieniu z jej autorem. Prace i recenzje w formie drukowanej (kopie) i elektronicznej należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Producentów Betonów, Mączeńskiego 2, 02-829 Warszawa w terminie do 31.07.2019r.

5.

Przesłanie kopii pracy na adres Stowarzyszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych autora i promotora pracy konkursowej oraz w przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej na umieszczenie imienia i nazwiska autora i promotora w Internecie i innych mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.

6.

Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie postreów  na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konfernecję jako jej pełnoprawni uczestnicy.

7.

W celu przeprowadzenia czynności związanych z oceną przedłożonych prac i rozpraw dyplomowych Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonów powołuje Komisję Konkursową.

8.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz zaproszeni goście. Skład Komisji Konkursowej ustalany jest co dwa lata.

9.

Konkurs od strony organizacyjnej przygotowują Przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz członkowie Komisji Konkursowej, pod kierunkiem Prezesa Stowarzyszenia.

10.

Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznania nagrody I, II lub III stopnia, w przypadku, gdy zgłoszone prace lub rozprawy dyplomowe nie będą czyniły zadość warunkom stawianym w Regulaminie.

11.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: biuro@s-p-b.pl  

12.

Prace Komisji Konkursowej są protokołowane.

13.

Orzeczenie Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.

14.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.